Onze standpunten

Gent heeft zes gemeenteraadscommissies, lees hieronder per commissie onze standpunten. Deze werden vastgelegd op ons congres van 9 juli 2022.

Voor een Voorspoedig, Onbetutteld en Vrij Gent

Thema 1: Vrije Tijd, Publiekszaken en Pensioenen (VPP)

Artikel 1

Jong VLD Gent wil creatieve en experimentele manieren onderzoeken om bewoners beter te betrekken bij besluitvorming. Jong VLD Gent pleit voor digitale inspraak, prereferenda en fysieke town hall meetings. De mogelijkheid tot tegenspraak is even belangrijk als de mogelijkheid tot inspraak. Gedurende de hele legislatuur wordt parallel aan de gemeenteraad een geloot, representatief burgerpanel samengesteld dat adviserende doch dwingende adviezen aan de raad kan geven.

Artikel 2

Er moet fors worden ingezet op de digitalisering, informatisering en administratieve vereenvoudiging van onze stadsdiensten door een fusie door te voeren om alle administraties te herleiden tot één geïntegreerde stadsdienst. Die staat ten dienste van de burger, met één website en één digitaal loket. Ook moet er een goede balans zijn tussen digitaliseringsprocessen die de stad outsourcet, en de digitale knowhow die het in huis wil halen. 

Artikel 3

In Gent is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Daarom hoeft niemand tegen zijn zin door de overheid gevolgd te worden. Er is geen plaats voor permanente surveillance. Er is zeker nooit plaats voor ANPR-camera’s. De gemeenteraad beslist over het gebruik van camera’s, met een tijdelijk karakter.

Artikel 4

Jong VLD Gent pleit voor meer proper en open zwemwater in Gent. Wij pleiten voor meer kleine zwemplekken verdeeld over heel Gent, met het Houtdok als ideale voorbeeld. Stad Gent moet daarnaast de Vlaamse Overheid aansporen de absurde Vlaamse regelgeving hieromtrent aan te passen naar een model van informatieplicht en persoonlijk risico. 

Thema 2: Mobiliteit, Economie en Openbaar Domein (MEO)

Artikel 5

Jong VLD Gent wil dat de stad ruimte biedt aan ondernemers en creatieve ideeën. Zo bezorgen we jobs aan alle Gentenaars. We bieden ruimte door onnodige regels te schrappen. Parkeren maken we makkelijker voor ondernemers door de voorwaarden voor een parkeervergunning te versoepelen. 

Artikel 6

We promoten Gent als handelsstad, waardoor we kansen creëren voor de middenstand. De dienstverlening van het stadsbestuur aan ondernemers moet veel beter. We maken het verkrijgen van een vergunning om door knips te mogen rijden eenvoudiger voor ondernemers. 

Artikel 7

Jong VLD Gent wil geen valse tegenstelling tussen openbaar vervoer, auto en fiets. Jong VLD wil inzetten op slimme oplossingen om verschillende modaliteiten beter op elkaar te laten aansluiten. Op sommige plekken staan te veel auto’s, elders zijn de garages leeg. Dat is een gemiste kans. Door P+R parkings en garages slimmer in te richten, regelingen voor vergunninghouders om in naburige garages te parkeren uit te breiden en te werken aan de bekendheid, het makkelijker maken om over te stappen op openbaar vervoer of deelfiets en door de parkeerdata te ontsluiten in navigatieapps kan er veel beter gebruik gemaakt worden van de Gentse infrastructuur. 

Artikel 8

Alle versoepelingen en belastingvrijstellingen die ingevoerd zijn tijdens de coronacrisis blijven definitief gelden. Ook alle terrasuitbreidingen blijven onverkort gelden, net zoals de schrapping van de terrasbelasting. 

Thema 3: Onderwijs, Welzijn en Participatie (OWP)

Artikel 9

Het Gentse onderwijs moet gedemocratiseerd en toegankelijk blijven, door alle beperkingen op facturen van ons onderwijs af te schaffen. Parallel zal de Stad de zwaksten in de samenleving meer ondersteunen, door het beurssysteem uit te breiden, en meer te compenseren op hun bijkomende kosten. Wie het kan betalen, betaalt, wie het niet kan betalen, helpen we.

Artikel 10

Jong VLD Gent wilt een uitbreiding van de werking van het medisch sociaal opvangcentrum. Er moet nog sterker worden ingezet op drugspreventie in het onderwijs en binnen de jeugdwerking van de stad, alsook preventie in het nachtleven is belangrijk. Verder moet er een sterke focus zijn op harm reduction. Hierbij bekijkt de stad om een vlot systeem van spuitenruil te implementeren verdeeld over haar grondgebied en bekijkt ze legale mogelijkheden voor het inrichten van gebruiksruimtes doorheen de stad en vooral op plaatsen waar de concentratie gebruikers het grootst zijn.

Thema 4: Stedenbouw, Stadsontwikkeling, Natuur en Wonen (SSW)

Artikel 11

Gent is de mooiste stad ter wereld. Bij nieuwbouw en uitbreiding moet dit zo blijven. Jong VLD Gent wil dus geen jungle van verstikkende regels en micromanagement, maar ruimte voor creativiteit en ondernemerschap voor architecten en investeerders om samen de stad mooier te maken. Zo moet de stad inzetten op regelluwe zones buiten het historisch centrum om hoogbouw te faciliteren en aan te moedigen, waardoor ook de krapte op de markt aangepakt wordt. 

Artikel 12

Investeringen door private spelers in studentenhuisvesting is cruciaal. Zo zakken de prijzen voor wie op kot wil in de beste studentenstad van het land, én komen er particuliere woningen vrij voor andere huurders waardoor dat aanbod ook weer stijgt. De Stad moet streven naar een balans tussen persoons- en gezinswoningen en studentenhuisvesting. 

Thema 5: Algemene Zaken, Financiën en Burgerzaken (AFB)

Artikel 13

Jong VLD Gent wil een kleine maar sterke overheid die de mensen dient maar zich focust op haar kerntaken. De overheid is er niet om te doen wat burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven zelf beter kunnen. Daarom wil Jong VLD een kleiner ambtelijk apparaat. De overheid hoeft niet altijd tot in detail te sturen. 

Thema 6: Milieu, Werk, Personeel en Facility Management (MPF)

Artikel 14

Afvalophaling in Gent dient hervormd te worden. Publieke vuilbakken worden ondergronds geïnstalleerd met een groot volume en volgen het principe van de slimme vuilbakken. De particuliere afvalophaling, zoals glas en grofvuil, wordt frequenter georganiseerd, met een prioritaire voorrang voor die wooneenheden die vandaag ondermaats bediend worden.

Artikel 15

Stad Gent moet via haar OCMW een sociaal beleid voeren dat mensen groeikansen biedt. Wie kan werken hoeft niet eindeloos ondersteund te worden, daarom worden werkloosheidstrajecten voor die doelgroep verplicht gemaakt, in samenspraak met de relevante bovenlokale overheden, als voorwaarde voor ondersteuning.

Artikel 16

Elke nieuwe vuilniswagen die aangekocht/geleased wordt, moet elektrisch zijn. Elk ander voertuig dat de stad aankoopt, tenzij praktische bezwaren (afstand/leverdatum), moet ook elektrisch zijn. CNG-voertuigen faseren we helemaal uit.